-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
szeged_gyakorlo_10c

Szegedi veszedelem

Buda vesztét követően Szeged elismeré Ferdinánd uralmát, s megszervezé saját fegyveres védelmét. Ennek hírét vevén a bosszúra éhes török, Kücsük Báli budai beglerbég az Úr 1543. évének elején Budára rendelé a város nagyjait, s kivégezteté őket. Városunk elfoglalása után megszervezé a szegedi szandzsákot, s lám az oszmán félhold árnyéka vetül reánk.

Luctus Werbőczy

Az Úr 1541. évében Werbőczy István főkancellár, Fráter György szolgájának lelke égbe, teste földbe szállott. Megalkotá ugyan a Tripartitumot a nemességnek útmutatóul, de megfontoltságot nélkülöző határozásai hozzájárultak országunk vesztéhez. Megfontolatlan döntései Fráter György befolyásának is köszönhetők, ezáltal országunk három részre szakadt.

A keresztes legenda

A Szent kanonizálás az Úr akaratából tovább folyik. Kapisztrán János ferences testvérünk, a kereszténység bástyájaként vezette hadba a hit büszke harcosait Nándorfehérvárott. Eme baljós időkben egyházunkat leköti az eretnekekkel folytatott harca, így e folyamatot felfüggeszteni kényszerült. De szentté avatása eljövend! Imádkozzunk érette!

Bástyáink omlanak

Szulejmán szultán csapást mérve jőve hazánk ellen rengeteg hadaival, s mérhetetlen pusztítást vitt végbe. Odaveszett Esztergom s Fehérvár is! Az Úr minő megpróbáltatást ró ránk! A magyar hadak utolsó leheletükig oltalmazák eme várakat. Városunkat idáig nem pusztítá el a török, erős hitünkkel örökösen bízánk a keresztény hadak segélyében.

A farsang farka

Intsünk együtt búcsút a télnek! Február utolsó hetében hagyományainkhoz híven eljő kövércsütörtök napja. Jöjjetek s adakozzatok! Eme nemes napon a bő termésben s a kövér disznóban bízván mindnyájunk zsírban gazdag ételeket fogyaszthat. Ezen baljós időket, melyek erre járnak, űzze el oly nagy vigadalmunk! Töltekezzék, szórakozzék minden arra járó!